App KienlongBank Plus

App KienlongBank Plus là dịch vụ ngân hàng điện tử, cho phép khách hàng quản lý và thực hiện các giao dịch tài chính trên tài khoản KienlongBank thông qua ứng dụng được cài trên thiết bị di động.