TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Tiền gửi Có kỳ hạn là khoản tiền gửi trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa Khách hàng và KienlongBank với nguyên tắc được hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi.