TIẾT KIỆM TÍCH LUỸ MỤC TIÊU

Tiết kiệm tích luỹ mục tiêu là sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân muốn tích luỹ từ số tiền nhỏ để đạt số tiền mục tiêu lớn trong tương lai phục vụ cho nhu cầu tài chính của mình.